Có khoảng 2800 loài mối được công nhận và phân loại trong 7 họ. Dưới đây là sắp xếp theo thứ tự từ nhóm cố xưa nhất cho đến nhóm tiến hóa nhất.

loài mối

*Mastotermitidae (1 loài, Mastotermes darwiniensis)
*Hodotermitidae (3 chi, 19 loài)
–Hodotermitinae
*Kalotermitidae (22 chi, 419 loài)
*Termopsidae (5 chi, 20 loài)
–Termopsinae
–Porotermitinae
–Stolotermitinae
*Rhinotermitidae (14 chi, 343 loài)
–Coptotermitinae Holmgren
–Heterotermitinae Froggatt
–Prorhinoterminae Quennedey & Deligne, 1975
–Psammotermitinae Holmgren
–Rhinotermitinae Froggatt
–Stylotermitinae Holmgren, K & N, 1917
–Termitogetoninae Holmgren
*Serritermitidae (1 loài, Serritermes serrifer)
*Termitidae (236 chi, 1958 loài)
–Apicotermitinae (42 chi, 208 loài)
–Foraminitermitinae (2 chi, 9 loài)
–Macrotermitinae (13 chi, 362 loài)
–Nasutitermitinae (80 chi, 576 loài)
–Sphaerotermitinae (1 loài)
–Syntermitinae (13 chi, 99 loài)
–Termitinae (90 chi, 760 loài)

CÔNG TY THÔNG TÍN ST

 

Từ khóa: , ,